תקנון רכישת FLOWER MUSE:

תקנון זוהר שירותי שיווק מתקדמים בע”מ, מייצגת Flower Muse באתר 

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר ורכישת המוצר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון החברה זוהר שירותי שיווק מתקדמים בע”מ ח.פ. 513575563 (להלן: זוהר שירותי שיווק)  המפורט להלן :

 1. בכל שאלה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9604703. במייל : info2@zoharmarketing.com
 2. האתר מאפשר מידע על רכישה של FLOWER MUSE. האתר מופעל ממשרדי חברת זוהר שירותי שיווק מתקדמים בע”מ, רחוב השיטה 12, משמר השבעה.
 3. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה טלפונית (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, כי הוא מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד זוהר שירותי שיווק ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של זוהר שירותי שיווק על פי תקנון זה. 
 4. השירות שניתן במסגרת דף הנחיתה של זוהר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי זוהר לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”). באחריות הרוכש לבדוק האם מקומות הרכישה האופציונאליים הם לשביעות רצונו ובאזור מגוריו.  הרוכש/לקוח מודע שהרכישה אינה כוללת שירות משלוחים וכל רכישה תעשה בנקודות המכירה שיפורט טלפונית. 
 5. רכישה של מוצרי החברה מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 14 שנים. 
 6. זוהר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי זוהר שירותי שיווק בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בדף הנחיתה של החברה לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 

7   זוהר שירותי שיווק לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות בדף הנחיתה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 

 1. תוכן דף הנחיתה ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

“המוצרים” FLOWER MUSE

 1. מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת הרכישה בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו “אספקה”. 
 2. זוהר אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים בדף הנחיתה. זוהר רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל. 
 3. אופן הצגת המוצרים בדף הנחיתה יתעדכן מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של זוהר. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את זוהר.  

המחירים

 1. . מחיר/י המוצרים שיפורסמו בדף הנחיתה הינם מחירי המוצרים FLOWER MUSE שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח בדף הנחיתה. זוהר תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 
 2. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
 3. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות.

אספקה

 1. אספקת מוצרים תעשה במשלוח בתאום טלפוני בלבד או באיסוף עצמי במשרדי החברה
 2. מועד האספקה האפשרי לבחירה יפורט טלפונית 
 3. זוהר תשתדל לספק את כל המוצרים המופיעים בדף הנחיתה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע ולאיסוף בנקודת האיסוף וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי זוהר בגין אי אספקת מוצר כלשהו המופיע בדף הנחיתה. זוהר ו/או מי מטעמה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת ההכנה, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת

  שירות לקוחות

 1. מוקד שירות הלקוחות זמין באחת מהדרכים הבאות: 

בטלפון למספר: 03-9604703 

בדואר אלקטרוני: info2@zoharmarketing.com

 

הערות למוצר 

 1. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. 
 2.  ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 
 3. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המידע מופיע על גבי המוצרים עצמם לפני השימוש בהם.
 4. התמונות הינן להמחשה בלבד. 

אחריות

 1. זוהר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח זוהר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בנקודות המכירה ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע טלפונית על ידי צד ג’ כלשהו בטלפון או באתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו.
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לזוהר ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע במסירת הנתונים, לרבות, טעות בכתובתו, טעות בפרטי כרטיס האשראי, טעות בכתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

30.הלקוח פוטר את זוהר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.  

 1. זוהר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’. 
 2. זוהר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקים ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.  
 3. זוהר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו בנקודות המכירה ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לזוהר או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 4. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא זוהר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.  

החוק החל ותניית שיפוט 

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין זוהר במסגרת דף הנחיתה ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 
 2. זוהר והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד. 

אבטחת דף הנחיתה  

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

37.1  חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

37.2  בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.

37.3  שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
זוהר תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות

 1. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לזוהר בכתב בהתאם להוראות כל דין. 
 2. זוהר תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח. 

הזכויות של זוהר בדף הנחיתה

 1. הקניין הרוחני בדף הנחיתה, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של זוהר, או של צדדים שלישיים שזוהר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 
 2. זוהר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 
 3. השמות זוהר והשמות בדף הנחיתה, לרבות כל סימני המסחר של זוהר הם בבעלות מלאה ובלעדית של זוהר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 
 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מזוהר. 
תפריט